Jambul regional organization ‘’Zhibek zholy zhastary’’